Od
  
Do
  
eur   eur
KLAVZULA ZA ZAVAROVANJE STROŠKA ODPOVEDI TURISTIČNEGA POTOVANJA ZA
AŽ - SVETOVNA POTOVANJA d.o.o.

K-TUR-AŽ/13


1. člen PREDMET ZAVAROVANJA
(1) Predmet zavarovanja so stroški, ki nastanejo uporabniku turističnih storitev (v nadaljnjem besedilu zavarovancu) zato, ker je odpovedal potovanje zaradi (nepredvidenih) škodnih dogodkov, vendar le v primeru, če je bila zavarovalna pogodba sklenjena istočasno s sklenitvijo pogodbe o potovanju.
(2) Kot potovanje se po tem aneksu šteje tudi nakup letalske karte, vendar pod pogojem, da je letalska karta kupljena najmanj 5 dni pred odhodom letala.

2. člen ZAVAROVANE NEVARNOSTI
Zavarovalni primer po tej klavzuli nastopi, če se odpove potovanje zaradi enega od spodaj navedenih nepredvidenih (škodnih) dogodkov, nastalih po sklenitvi zavarovalne pogodbe in sicer:
a) nezgoda, smrt ali nepričakovano tako poslabšanje zdravstvenega stanja, ki zavarovancu onemogoča potovanje,
b) nezgoda, smrt ali nepričakovano tako poslabšanje zdravstvenega stanja otrok, staršev, starih staršev, brata ali sestre, zakonca ali izvenzakonskega partnerja, ki zavarovancu onemogočajo potovanje, ob pogoju, da je zavarovanec dolžan navedene osebe v primeru nezgode ali takega poslabšanja zdravstvenega stanja negovati, kar mora biti razvidno iz zdravniškega potrdila,
c) poziv sodnih in upravnih organov, kjer je obvezna osebna prisotnost zavarovanca,
d) naravne nesreče ali višje sile, ki zavarovancu onemogočajo potovanje,
e) nezgoda, smrt ali nepričakovano tako poslabšanje zdravstvenega stanja sopotnika/ov (ko potuje največ 6 oseb), ki niso v sorodstvenem razmerju (npr. fant in punca, katera nista v skupnem gospodinjstvu ali prijatelja/i, ipd.,) oziroma so v širšem sorodstvenem razmerju z zavarovancem pod pogojem, da je skupaj z zavarovancem naveden/i na prijavnici in v pogodbi o nakupu turističnega aranžmaja.

3. člen IZKLJUČITVE IZ ZAVAROVANJA
Zavarovalnega kritja po tej klavzuli ni:
1) če zavarovanje stroška odpovedi turističnega potovanja ni sklenjeno istočasno s sklenitvijo turističnega aranžmaja,
2) če prijava škodnega dogodka ni dokumentirana skladno z določilom 7. člena te klavzule,
3) če zavarovanec pisno ne odpove potovanja najkasneje v roku 7 dni od dneva, ko je nastal eden od vzrokov odpovedi, navedenih v 2. členu te klavzule,
4) za povračilo stroškov kakršnihkoli taks.

4. člen ZAVAROVALNA VREDNOST
Zavarovana vrednost je dogovorjeni znesek, ki ga je zavarovanec dolžan plačati AŽ za stroške, ki so nastali zaradi odpovedi ali neudeležbe na potovanju. Če v klavzuli ni drugače dogovorjeno se določijo stroški nastali zaradi odpovedi turističnega aranžmaja po določilih 8. člena te klavzule.

5. člen TRAJANJE ZAVAROVANJA
Zavarovalno kritje začne ob 24.00 tistega dne, ki je v zavarovalni pogodbi naveden kot datum sklenitve zavarovanja in preneha z nastopom potovanja.

6. člen SKLENITEV ZAVAROVALNE POGODBE
Zavarovanec, ki se odloči za zavarovanje stroška odpovedi turističnega potovanja, mora skleniti zavarovalno pogodbo skupaj s sklenitvijo pogodbe o turističnem aranžmaju. Zavarovanec je dolžan plačati AŽ, kot zastopniku zavarovalnice, zavarovalno premijo, zaračunano po veljavnem ceniku.

7. člen OBVEZNOSTI ZAVAROVANCA OB NASTANKU ŠKODNEGA DOGODKA
(1) Zavarovanec (oz. njegov pravni naslednik) je dolžan ob nastopu škodnega dogodka:
1) takoj odpovedati rezervirano potovanje pri AŽ;
2) AŽ posredovati odpoved potovanja v pisni obliki najkasneje v roku 7 dni od dneva, ko je nastal eden od vzrokov odpovedi navedenih v 2. členu te klavzule;
(2) Na predpisanem obrazcu (v nadaljevanju: zahtevek) je AŽ dolžna navesti vzrok odpovedi ter priložiti:
1) dokazila o sklenjeni pogodbi o potovanju;
2) dokazilo o sklenjeni zavarovalni pogodbi;
3) verodostojno potrdilo pristojne ustanove glede škodnega dogodka (npr. policijski zapisnik, vabilo sodišča);
4) neizrabljeno dokumentacijo za potovanje (karte, napotnice itd.);
5) obračun stroškov odpovedi potovanja (s strani AŽ);
6) obvestilo o povračilu stroškov - »ticket refund notice« (pri odpovedi letalske karte).
(3) Kadar je razlog za odpoved potovanja takšno poslabšanje zdravstvenega stanja zavarovanca ali oseb navedenih v b. in e. točkah 2. člena te klavzule, ki zavarovancu onemogoča potovanje je zavarovalec dolžan priložiti zahtevku tudi:
a) priložiti zahtevku zdravniško potrdilo, ki mora vsebovati naslednje podatke:
datum poslabšanja zdravstvenega stanja,
kratko anamnezo bolezni, ki je bolniku onemogočila nameravano potovanje,
vrsta terapije.
Zdravniško potrdilo mora biti izstavljeno najkasneje do vključno dneva nameravanega potovanja, v nasprotnem se šteje, da ne gre za upravičeno odpoved potovanja. Zdravniško potrdilo izstavljeno po dnevu začetka nameravanega potovanja ni dokaz o upravičeni odpovedi potovanja. Stroške izdaje zdravniškega potrdila krije zavarovanec sam.
(4) Kadar gre za poslabšanje zdravstvenega stanja ali smrt oseb iz 2. člena te klavzule, mora biti sorodstveno razmerje izkazano z ustreznimi dokazili državnega organa. Stroške izdaje dokazil krije zavarovanec sam.
(5) V primeru odpovedi letalske karte je zavarovalec dolžan poleg ostale dokumentacije priložiti tudi splošne pogoje letalskega prevoznika, iz katerih so razvidni stroški odpovedi letalske karte ter originalno letalsko karto.

8. člen IZPLAČILO ZAVAROVALNINE
(1) V primeru nastanka zavarovalnega primera je zavarovalnica dolžna zavarovancu izplačati zavarovalnino v 15 dneh od prejema popolne dokumentacije navedene v 7. členu te klavzule oziroma dodatnih dokazil, ki jih določi zavarovalnica v času reševanja zavarovalnega primera in so potrebna za ugotovitev obstoja in višine obveznosti zavarovalnice.
(2) Maksimalna obveznost zavarovalnice je odvisna od števila dni med datumom škodnega dogodka in datumom nameravanega pričetka potovanja, kot je določeno s splošnimi pogoji AŽ in znaša v primeru, ko je AŽ organizator potovanja:
do 30 dni pred odhodom - 10 % cene aranžmaja
od 29 do 22 dni pred odhodom - 30 % cene aranžmaja
od 21 do 15 dni pred odhodom - 50 % cene aranžmaja
od 14 do 8 dni pred odhodom - 70 % cene aranžmaja
od 7 do 1 dan pred odhodom - 90 % cene aranžmaja
na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi - 100%.
(3) V primerih, ko AŽ ni organizator potovanja se zavarovalnina izplača na podlagi splošnih pogojev organizatorja potovanja.
(4) Zavarovanec je dolžan pisno odpovedati potovanje AŽ najkasneje v roku 7 dni od dneva, ko je nastal eden od vzrokov odpovedi, navedenih v 2. členu te klavzule.
(5) V primeru, da tega ne stori v tem roku, kritja po tej zavarovalni pogodbi ni oz. se šteje, da je odpoved neutemeljena in ne izpolnjuje pogojev navedenih v 2. členu te klavzule, razen v primerih, ko so zavarovancu objektivni razlogi onemogočali pravočasno odpoved turističnega potovanja.
(6) V primeru, če je sklenjeno zavarovanje za dve osebi in če potovanje odpove ena oseba zaradi česa se najame dražja in manjša nastanitev za preostalega zavarovanca, kateri ima višje stroške, zavarovalnica izplača zavarovalnino v višini razlike najema dražje nastanitve na osebo pod pogojem, da je ta nižja od stroška odpovedi obeh zavarovancev.
(7) V primeru, če je sklenjeno skupinsko zavarovanje (največ 6 oseb na pogodbi o nakupu aranžmaja) in če potovanje odpove ena ali več oseb iz skupine zaradi česa se najame dražja nastanitev oziroma nastanejo višji stroški, zavarovalnica izplača zavarovalnino v višini razlike najema dražje nastanitve pod pogojem, da je ta nižja od stroška odpovedi v kolikor bi odpovedali vsi zavarovanci iz pogodbe o nakupu turističnega aranžmaja.

9. člen VRAČILO PREMIJE
(1) V primerih, ko organizator potovanja odpove potovanje zaradi nezadostnega števila prijavljenih potnikov ali iz drugih razlogov, zavarovanec ni upravičen do vračila neizkoriščenega dela premije za obdobje od odpovedi potovanja do nameravanega odhoda na potovanje.
(2) V kolikor zavarovanec zamenja destinacijo zaradi razloga navedenega v 1. odstavku tega člena je zavarovanec dolžan v primeru dražjega aranžmaja doplačati premijo, v primeru najema cenejšega aranžmaja pa je upravičen do vračila premije.

10. člen VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
(1) Zavarovalec oziroma zavarovanec do preklica dovoljuje zavarovalnici in njenim pooblaščenim podjetjem za zastopanje in posredovanje zavarovanj, da v svojih zbirkah shranjujejo, obdelujejo in uporabljajo njegove osebne podatke, ki so potrebni za izvajanje zavarovanja in za namene obveščanja zavarovalca in zavarovanca o novostih in ponudbah s področja finančnih produktov.
(2) Zavarovanec izrecno dovoljuje zavarovalnici in njenemu pooblaščencu vpogled v njegov osebni zdravstveni karton in drugo zdravstveno dokumentacijo pri ugotavljanju obveznosti zavarovalnice, seznanitev z njegovimi občutljivimi osebnimi podatki ter za njihovo pridobitev.
(3) Zavarovalec dovoljuje zavarovalnici, da posreduje osebne podatke (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonsko številko, naslov elektronske pošte ter številko telefaksa) tudi drugim družbam, ki so z zavarovalnico v kapitalskih povezavah - t.j. vsem družbam, vključenim v KD Holding ter drugih z zavarovalnico povezanim odvisnim ali obvladujočim družbam. Le te lahko podatke uporabijo samo za namen neposrednega trženja, med drugim za namene obveščanja zavarovalca o novostih in ponudbah s področja finančnih produktov. Zavarovalec tudi dovoljuje, da zavarovalnica njune podatke pridobi od upravljavcev zbirk osebnih podatkov in jih posreduje biroju zelene karte ali drugemu organu, ki rešuje škodne primere.
(4) Zavarovalec oziroma zavarovanec lahko kadarkoli zahteva, da se preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja po prejšnjem odstavku. Zavarovalnica se obvezuje, da bo najkasneje v 15 dneh preprečila uporabo osebnih podatkov, za katero je bilo dano dovoljenje po prejšnjem odstavku tega člena.
(5) Zavarovalnica se obvezuje, da bo vse osebne podatke skrbno varovala v skladu z veljavno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov.

11. člen PRITOŽBENI POSTOPEK IN PRISTOJNOST V PRIMERU SPORA
1) Zavarovalec, zavarovanec ali upravičenec lahko v 15 dneh po prejemu pisne odločitve zavarovalnice vloži pisno pritožbo na zavarovalnico, ki mora pritožbo obravnavati skladno z internim pravilnikom. Odločitev pritožbene komisije je dokončna in nadaljnji postopki pri zavarovalnici niso možni.
2) V primeru nestrinjanja z dokončno odločitvijo zavarovalnice se lahko po posebnem dogovoru nadaljuje postopek za izvensodno rešitev spora pri Mediacijskem centru, ki deluje v okviru Slovenskega zavarovalnega združenja iz določenih razlogov pa tudi pred Varuhom pravic s področja zavarovalništva.
3) Za razmerja iz zavarovalne pogodbe, ki niso urejena s temi pogoji, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.
4) V primeru sodnega spora je za reševanje pristojno sodišče v Kopru.
5) Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.